تاریخ

2021

به کار ادامه دهید

2018 تا 2020

سالانه فوک ها به میلیون ها نفر می رسد

دسامبر 2017

انتقال کارخانه جدید

سپتامبر 2015

تولید ماهانه به 300 مجموعه می رسد

نوامبر 2013

کارگاه را بسازید

اکتبر 2008

لیسون دفتر را راه اندازی می کند