سیاست بازگشت و مبادله

در طول دوره گارانتی، Layson جایگزین جدید را در صورت مشکل سخت افزاری پس از تأیید ما ارسال می کند و هزینه حمل و نقل را برای تحویل جایگزینی پوشش می دهد، خریدار فقط باید برای ارسال آسیب به کارخانه ما همکاری کند.

برای دستگاه تبلیغاتی مشکل دار، باید برای تعمیر به کارخانه بازگردانده شود.Layson مسئول هزینه‌های ناشی از چنین تعمیراتی است، از جمله هزینه قطعات جدید و ارسال محصولات یا قطعات از طرف ما به خریدار.

فراتر از دستگاه دوره گارانتی، Layson خدمات تعمیر و نگهداری و پشتیبانی فنی را ارائه می دهد (سخت افزار و سایر هزینه های احتمالی، Layson مسئولیتی نخواهد داشت)