کنترل کیفیت

فرآیند بازرسی

اولین جلسه نمونه

مهم است که تمام استانداردهای کیفیت را برای همه کارگران ارسال کنید

IQC

کنترل کیفیت ورودی

IPQC

کنترل کیفیت فرآیند ورودی

OQC

کنترل کیفیت خروجی

zGZAdC4WNS_small